Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że:

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Centrum Usług Wspólnych lub ze strony: http://cuw-lidzbarkw.biposwiata.pl/cms/6987/pomoc_materialna_o_charakterze_socjalnym?fbclid=IwAR0N0bgB0PFhjYjxpxroMQjXbF8SGMaKzL6e7U9aRtoN8uXQ_hDr3s8JC5A

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Wnioski należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Poniatowskiego 22 w Lidzbarku Warmińskim w terminie od 1 do 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2021 r. Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów szkolnych można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim tel. 89 519-57-65.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

 1. a) uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub
  bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
 • nakaz płatniczy za 2021 r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, odcinek renty/emerytury otrzymane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2020 r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.