Odpowiedź na zapytanie do konkursu

 

Dot. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 i 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, znak sprawy: OZ.4220.2.2022.AP

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński w związku zapytaniem, które wpłynęło w dniu 21.10.2022 r. wyjaśnia:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z zapytaniem ,,czy zamawiający przewiduje zmianę stawki godzinowej świadczenia usług opiekuńczych w 2024 roku ze względu na prawdopodobny wzrost minimalnej stawki godzinowej?”

Odpowiedź:

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej od 1.01.2024 roku ogłoszonej w terminie do dnia do 15 września 2023 roku, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), dopuszcza się możliwość zmiany stawki za godzinę świadczonych usług opiekuńczych.

Aneksowania stawki za usługę, dokona się tylko w przypadku, o ile wzrost stawki godzinowej, ogłoszonej w cytowanym Rozporządzeniu przekroczy 0,10 zł. Wzrost stawki za usługę nie może być wyższy od wzrostu stawki godzinowej ogłoszonej w cytowanym Rozporządzeniu.

SPROSTOWANIE
DO OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 i 2024 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W Ogłoszeniu, znak sprawy: OZ.4220.2.2022.AP dokonuje się sprostowania w następujący sposób:

 • w punkcie Termin składania ofert

zapis:,, Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2022 roku do godziny 15:30”,

zastępuje się treścią: ,,Oferty należy składać do dnia 8 listopada 2022 roku do godziny15:00”;

 • w punkcie Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty w podpunkcie 3

zapis: ,,Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy A. Świętochowskiego 14”,

zastępuje się treścią: ,,Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy A. Świętochowskiego 14”.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 25 ust 1 i ust 4 ustawowy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 i 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 1. Rodzaj zadania
 2. Świadczenie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku usług opiekuńczych o których mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2268, ze zm.) dla mieszkańców miasta Lidzbarka Warmińskiego w miejscu ich zamieszkania.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 6. Planowana szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych

– na 2023 r., to 2600 godzin miesięcznie do realizacji w około 60 środowiskach

– na 2024 r., to 2600 godzin miesięcznie do realizacji w około 60 środowiskach

Liczba godzin usług i środowisk w miesiącu, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 1. na realizację zadania powierzonego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert podmiotowi uprawnionemu przyjmującemu zlecenie, przewiduje się przyznanie, zgodnie z art. 221 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) dotacji w wysokości:

– na 2023 rok 967.200,00 zł

– na 2024 rok 967.200,00 zł

Wysokość wskazanych środków na realizację zadania może ulec zmianie.

 1. Ostateczne kwoty dotacji ustalone zostaną po przyjęciu przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim uchwały budżetowej na 2023 r. i na 2024 r.
 2. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w trakcie trwania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy bez potrzeby przeprowadzania kolejnej procedury konkursowej.
 3. W 2022 roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 740.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze niniejszego otwartego konkursu ofert, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zgodnie ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań do wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 r, poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Dotacja przekazywana będzie z góry na realizację zlecenia do dnia 15 każdego miesiąca, po otrzymaniu sprawozdania za miesiąc poprzedni.
 3. Jedynie w styczniu 2023r. i w styczniu 2024r., dotacja przekazana będzie w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznego budżetu.
 4. Wykonawca składać będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku

Warmińskim, do dnia 5 następnego miesiąca, sprawozdanie za miesiąc poprzedni.

 1. Sprawozdanie winno zawierać zestawienie faktycznie zrealizowanych świadczeń (z ilością godzin zrealizowanych u poszczególnych osób) w miesiącu poprzednim, na podstawie kontrolek czasu pracy prowadzonych przez opiekunki domowe. Musi również zawierać informacje o: liczbie świadczeń przewidzianych do realizacji, zgodnie ze zleceniem, ilość świadczeń niezrealizowanych oraz powody niezrealizowania planowanych świadczeń, jak również kwotę wykorzystanej dotacji za dany miesiąc – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji do otwartego konkursu
 2. Rozliczenie otrzymanej dotacji będzie następowało na podstawie sprawozdania złożonego przez Wykonawcę.
 3. Wysokość dotacji w miesiącach luty – grudzień danego roku, zależna będzie od stopnia wykorzystania dotacji w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji zgodnie z zasadą, że należna dotacja za dany miesiąc będzie stanowiła różnicę między 1/12 planowanej kwoty dotacji, a kwotą niewykorzystanej dotacji z miesiąca poprzedniego. Kwoty te będą wynikały ze złożonego i zaakceptowanego sprawozdania.
 4. Wykonawca może wnioskować do Zleceniodawcy o zwiększenie przekazywanej dotacji w przypadku niewystarczających środków na realizację zadania w danym miesiącu. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć w formie pisemnej wraz ze sprawozdaniem i terminie, o którym mowa w ust. 4.
 5. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji za grudzień 2023. i grudzień 2024 r., dokonane będzie nie później niż do 31 grudnia danego roku.
 6. Rozliczenie końcowe przedłożone zostanie Wykonawcy, zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań do wykonania tych zadań (Dz.U. z dnia 2018 r, poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Termin i warunki realizacji zadania
 8. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.01.2023r. do 31.12 2024r. na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w miejscu zamieszkania osób, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim przyzna pomoc w formie usług opiekuńczych
 9. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte są w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2.
 10. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 listopada 2022 roku do godziny 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy A. Świętochowskiego 14 lub przekazywać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na świadczenie w 2023 i 2024 roku usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Lidzbarka Warmińskiego”.

Ponadto na kopercie musi być podana nazwa i adres (siedziba) Oferenta

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu – nie będą rozpatrywane

VI Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty

 1. Oferty należy składać na formularzu określonym z załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań do wykonania tych zadań (Dz.U. z dnia 2018 r, poz. 2057) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do oferty winny być dołączone wymagane załączniki określone we wzorze oferty, a także inne informacje i dokumenty wskazane w specyfikacji niniejszego konkursu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy A. Świętochowskiego 14.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu do publicznej wiadomości poprzez ich publikacje, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
 5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Komisja Konkursowa, Zarządzeniem nr SE.0050.161.2022.WS, z dnia 10 października 2022 r, które stanowi załącznik nr 4

Załącznik 1 – Ramowy wzór umowy

Załącznik 2 – Specyfikacja

Załącznik 3 – Ramowy wzór oferty

Załącznik 4 – Zarządzenie

Załącznik 5 – Ramowy wzór sprawozdania