logo programu

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza, iż od dnia 01.01.2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynkach wielolokalowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Miejska Lidzbark Warmiński. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 6 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025r., przy czym nabór wniosków i zawieranie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 30.06.2025r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

 

Gdzie składać wnioski?

– w formie papierowej: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, Biuro Podawcze lub Sekretariat w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim – parter;

– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /2809011/skrytka

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 89 767 85 43, 89 767 85 62, 89 767 85 18

e-mail: um@lidzbarkw.pl

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
 9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi planowanych do wymiany.
 11. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Ważne!

Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy  z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez NFOŚiGW https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

Osoby do kontaktu:

 1. Renata Tausiewicz, tel. 89 767 85 43
 2. Monika Napiórkowska, tel. 89 767 85 18

1. Ogłoszenie o nabrze

2. Regulamin naboru

3. Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

3.1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – instrukcja wypełniania

3.2. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – oświadczenie współmałżonka

3.3. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – zgoda współwłaścicieli

4. Wniosek o płatność Ciepłe Mieszkanie

4.1. Załącznik do wniosku o płatność – instrukcja wypełniania

4.2. Załacznik do wniosku o płatność – protokół odbioru prac

4.3. Załacznik do wiosku o płatność – zestawienie kosztów

Pełnomocnictwo

Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Wzór umowy

Załącznik do programu Ciepłe Mieszkanie