Logotypy_kolor Cyfrowa Gmina

Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim realizuje projekt pn. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński otrzymała grant w wysokości 625 000,00 zł, za który zostały zakupione 250 komputerów przenośnych w ramach grantu pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR„.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego udział uczniów z rodzin popegeerowskich w zdalnej edukacji.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,
  • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Grant pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.