Tytuł projektu: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Wartość ogółem: 2 185 462,92 zł

Dofinansowanie: 1 050 800,08 zł

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na terenie cmentarza, co pozwoliło na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie nowego produktu stanowiącego element oferty turystycznej i kulturalnej. Wykonano aleje i ścieżki głównie z kruszyw mineralnych oraz ścieżkę granitową prowadzącą do Groty, dokonano nasadzeń drzew mających podkreślić dawny charakter i układ alei ogrodów. Odnowiona została Droga Krzyżowa poprzez uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji, wykonaniu nowych tynków, nałożeniu nowych farb na rzeźby i płaskorzeźby. Zakonserwowano również drewniane krzyże będące jednym z wielu cennych zabytków sztuki sakralnej. Oczyszczono nagrobki i uzupełniono brakujące ich elementy. Prace konserwatorskie obejmowały również zabytkową bramę wraz z okalającym cmentarz murem od strony ul. Kopernika. Uzupełniono brakujące dachówki będące zwieńczeniem muru i bramy. Odnowiono elewację muru oraz uzupełniono brakujące jego elementy. Wykonano konserwację zabytkowych stopni oraz rekonstrukcję brakujących stopni schodowych w ilości 90 szt. prowadzących na Golgotę oraz balustrady schodowe.

Prace obejmowały również odnowienie terenu ronda w centrum cmentarza, w miejscu którego wzniesiono krzyż, który jest ważnym pomnikiem dla obecnych mieszkańców miasta. Krzyż został poświęcony obywatelom polskim, ofiarom hitleryzmu i stalinizmu z lat 1939 -1956. Centrum cmentarza jest nie tylko miejscem uczczenia pamięci ofiar ale również miejscem, na którym odbywają się uroczystości o charakterze państwowym.

Szereg powyższych prac pozwolił na włączenie zabytkowego Cmentarza Komunalnego, obiektu o dużym znaczeniu kulturowym, religijnym, krajoznawczym w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Cele projektu:

  1. Włączenie zabytkowego Cmentarza Komunalnego, obiektu o dużym znaczeniu kulturowym w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.
  2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Lidzbark Warmiński poprzez kreowanie nowego produktu turystycznego o zasięgu regionalnym opartego na turystyce religijnej krajoznawczej.
  3. Udostępnienie oraz promocja miejsca o znaczeniu historycznym dla Warmii i Mazur.