Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż  do ukończenia 24 roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Pomoc materialna przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński  znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 Stypendium nie przysługuje:

a) uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

a) rodziców niepełnoletniego ucznia,

b) pełnoletniego ucznia,

c) dyrektora szkoły.

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
  • nakaz płatniczy za 2022 r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, odcinek renty/emerytury
    otrzymane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021 r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Wnioski można pobrać w Centrum Usług Wspólnych lub ze strony:

http://cuw.lidzbarkw.biposwiata.pl/cms/6987/pomoc_materialna_o_charakterze_socjalnym .

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Poniatowskiego 22 w Lidzbarku Warmińskim pokój nr 2 od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów szkolnych można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Poniatowskiego 22 w Lidzbarku Warmińskim tel. 89 519-57-65.