Stosownie do Uchwały Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wytycznych w zakresie nadania nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Lidzbark Warmiński, która w Załączniku Nr 2 w §2 stanowi, iż nadanie nazw obiektom miejskim odbywa się na wniosek lub z urzędu, proponuję, aby:

– dla ulicy oznaczonej w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 21 nadać nazwę ulica Krzemowa,

– dla ulicy oznaczonej w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/113 nadać nazwę ulica Wodorowa.

Wnioski i opinie dotyczące nadania nazwy powyższym ulicom należy składać do dnia 11 kwietnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Mapa z zaznaczonymi ulicami oraz wzór wniosku o nadanie nazwy dostępne są na stronie internetowej https://lidzbarkw.pl/

 

Mapy

Wniosek nr 1

Wniosek nr 2