Klip oferta inwestycyjna:

Wersja Polska

English version

Dlaczego warto tu inwestować?

Widok terenów inwestycyjnych z lotu ptaka

Atuty miasta Lidzbark Warmiński w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału intelektualnego

Dostępność komunikacyjna

Przez teren Lidzbarka Warmińskiego przebiega droga krajowa nr 51 relacji Bezledy – Bartoszyce – Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto – Olsztyn – Olsztynek oraz krzyżujące się z nią drogi wojewódzkie
nr 513 relacji Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński – Wozławki i nr 511 relacji Lidzbark Warmiński – Górowo Iławskie –Bagrationowsk. Położenie miasta przy drodze nr 51 jest bardzo istotnym uwarunkowaniem ze względów m.in. gospodarczych i komunikacyjnych; umożliwia bezpośrednie połączenia z drogowym przejściem granicznym z Rosją w Bezledach. Ponadto przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 513 (Bisztynek –Pasłęk).

Lokalizacja Lidzbarka Warmińskiego na mapie Polski

Odległości do:

 • najważniejszych ośrodków miejskich:
  • Gdańsk – 152 km,
  • Elbląg – 94,8 km,
  • Olsztyn – 47,8 km,
  • Warszawa – 279 km,
  • Kaliningrad – 87 km.
 • lotnisk:
  • Szymany – 103 km
  • Gdańsk – 167 km
  • Warszawa – 226 km
 • przejścia granicznego w Bezledach – 40 km

Gospodarka

Lidzbark Warmiński jest miastem silnie związanym z jego zapleczem rolniczym i surowców naturalnych. Objawia się to dużą ilością firm sektora spożywczego – przemysłu mleczarskiego, rybnego, drobiarskiego oraz działalności związanych z zaopatrywaniem i dystrybucją płodów rolnych.

Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję metalurgiczną, szklarską oraz budownictwo i meblarstwo. Udział pozostałych dziedzin gospodarki reprezentowany jest przez pojedyncze firmy wspierające lokalny rozwój miasta i jego funkcje egzogeniczne.

Położenie zakładów w północno-wschodniej części kraju na obszarze „Zielonych Płuc Polski“ sprzyja produkcji zdrowych i ekologicznych wyrobów. Jedno z haseł reklamowych – „Prosto z Warmii i Mazur“ jest jednoznacznie kojarzone z czystością, zdrowiem i ekologią.

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński brak jest dominujących gałęzi przemysłu. W miarę równoważnie rozwinięta jest sfera produkcji, usług, handlu oraz przetwórstwa mleczarskiego i mięsnego.

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • przetwórstwo rolnicze,
 • turystyka,
 • produkcja.

Na terenie Miasta działa Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie WMSSE S.A. Podstrefa Lidzbark Warmiński obejmuje obszar o powierzchni 37,7 ha, na jej terenie działalność prowadzą firmy takie jak Polmlek czy Budokop.

Teren Lidzbarskiej Socjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się w bardzo dobrym położeniu pod względem komunikacyjnym – przy drodze 511.

Teren Lidzbarskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Źródło: http://lidzbarkwarminski.pl/

Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Lidzbarka Warmińskiego:

 • Zakład Mleczarski „Polmlek” – mleczarstwo,
 • Hotel Krasicki – hotelarstwo,
 • „Społem” PSS – handel, usługi,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej – służba zdrowia,
 • PHU „Szkło” Sp. zo.o – szklarska,
 • Przedsiębiorstwo Budowlane „Drewland” Wiesław Sobolewski – budowlana,
 • Fabryka Opakowań Foliowych „Rossoplast” – chemiczna,
 • Spółdzielnia Warmińska – krawiectwo,
 • Firma Budowlana „Mackiewicz & Sokołowski” Spółka jawna – budowlana,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Mieczkowski – meblarska,
 • „WENGLORZ” produkcja linii technologicznych i urządzeń dla wytwórni pasz.

Dane statystyczne

Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi (07.2018 r):

Rynek pracy (dane za rok 2017)

 • Liczba osób pracujących: w powiecie – 5988, w gminie miejskiej Lidzbark Warmiński – 4024.
 • Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego 364 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 353 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11.
 • 32,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiecie ostródzkim wynosi 3350,85 PLN (2016 r.).
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 2297, w gminie miejskiej – 650, w tym kobiety w 650 w powiecie i 361 w gminie miejskiej.
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: 8,8% w powiecie i 6,7% w gminie miejskiej.
 • Stopa bezrobocie rejestrowanego w powiecie lidzbarskim -16,9%.

Edukacja i dostęp do kadr

Na terenie Lidzbarka Warmińskiego znajdują się:

 • licea ogólnokształcące,
 • technika o profilu: ekonomista, hotelarstwo, mechanik, fryzjerstwo, samochodowym,
 • branżowa Szkoła I stopnia o profilu: sprzedawca, ślusarz, cukiernik, elektryk.

Ponadto dużym atutem Lidzbarka Warmińskiego jest bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Uczelnia składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 2016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Otoczenie biznesu

Warmińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, ul. Wyszyńskiego 37 (pokój 312)
11-100 Lidzbark Warmiński; www.przedsiebiorcy-warmia.cba.pl

Instytucje wspierające inwestora

Potencjał gospodarczy

W badaniu atrakcyjności regionów 2016 roku przeprowadzonym przez PAIiH i SGGH w Warszawie miasto Lidzbark Warmiński zostało oznaczone złotą gwiazdą, co jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danej gminie, tj. gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST

Miasto Lidzbark Warmiński zajęło 3 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016 w kategorii Gminy Miejskie.

Przy ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, procent wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy, procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, napływ i odpływ ludności na 1000 mieszkańców, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, procent radnych z wyższym wykształceniem, procent ludności objętej wodociągami, odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Ranking Dynamika liczby osób pracujących Warmia-Mazury

Lidzbark Warmiński zajął 5 miejskie w rankingu Dynamika liczby osób pracujących w gminach w kategorii Gminy Miejskie. 5 miejsce dał wysoki wskaźnik liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców, który wyniósł 252,72.

Tempo poprawy sytuacji na rynku pracy w Lidzbarku Warmińskim było szybsze niż w całym województwie warmińsko-mazurskim. Wysoka liczba pracujących na 1000 mieszkańców wskazuje na aktywność zawodową mieszkańców gminy, co daje potencjalnym inwestorom możliwość pozyskania pracowników
z lokalnego rynku pracy (nie tylko spośród bezrobotnych).

Ranking Gmina na 5!

Miasto Lidzbark Warmiński uzyskało tytuł „Gmina na 5!” Ranking corocznie przygotowuje Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem niniejszego badania jest ocena gotowości jednostek samorządu terytorialnego do obsługi drogą elektroniczną inwestorów oraz przedsiębiorców a także innych interesariuszy gmin. Oceniano dwa obszary: możliwość kontaktu elektronicznego z urzędem oraz funkcjonalność oficjalnej witryny internetowej gminy. W celu weryfikacji i oceny gmin biorących udział w badaniu zastosowano między innymi metodę “Tajemniczego klienta”.

Tereny z przeznaczeniem pod inwestycje na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Lidzbark Warmiński oferuje tereny w strefie ekonomicznej przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłową oraz bazy magazynowo-składowe. Działka jest uzbrojona w kanalizację sanitarną, kanalizację burzową, sieć wodociągową, energetyczną oraz sieć gazu ziemnego. Teren sąsiaduje bezpośrednio z zakładami transportowymi, przemysłowymi i produkcyjnymi.

Współpraca z przedsiębiorcami

Samorząd Lidzbarka Warmińskiego podejmuje współpracę z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie miasta. Organizowane są spotkania informacyjne z przedsiębiorcami. Ponadto władze wyszły z inicjatywą do przedsiębiorstw realizując tym samym pilotażowy program wzmacniania udziału przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego pt. „Decydujmy Wspólnie”. W ramach tego projektu opracowany zostanie Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

Warmińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Lidzbarku Warmińskim

Stowarzyszenie zrzesza kilkudziesięciu przedsiębiorców z powiatu lidzbarskiego, którzy między innymi wspierają rozwój lokalnego rynku. Spotykają się co miesiąc i zapraszają na swoje spotkania specjalistów różnych dziedzin oraz samorządowców.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie realizuje zadania w szczególności poprzez: przyczynienie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych jej członków, poperanie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego, oraz wspieranie kształcenia kadr poprzez działalność stypendialną i fundacyjną, udzielanie podmiotom gospodarczym pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów dotyczących prowadzonej przez
nie działalności gospodarczej.

Aktywnie i prężnie działający samorząd, liczne i właściwe inwestycje w mieście

Władze miasta Lidzbarka Warmińskiego inwestują potężne pieniądze, bo około 30 mln złotych licząc z dotacjami w samym tylko 2017 roku. Dofinansowanie pochodzi z kilku projektów w marach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 oraz programów rządowych. Projekty realizowane są z działań skierowanych na rewitalizację, bioróżnorodność, infrastrukturę uzdrowiskową i turystyczno-kulturalną, system wodno-ściekowy, rozbudowę dróg lokalnych, programy edukacyjne i sportowe oraz
na kulturę i sport.

Atrakcyjne położenie komunikacyjne i korzystne położenie przygraniczne

Lidzbark Warmiński usytuowany jest przy drodze krajowej nr 51, która umożliwia bezpośrednie połączenia z drogowym przejściem granicznym w Bezledach oraz ze stolicą regionu – Olsztynem. Dzięki temu gmina może stanowić dogodną lokalizację dla firm zainteresowanych wymianą handlową w kierunkach wschodnich, jak również dla firm dystrybuujących swoje produkty w innych kierunkach.

Potencjał do rozwoju funkcji turystycznej, zwłaszcza uzdrowiskowej

Ze względu na unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe gmina ma szansę na rozwój funkcji turystycznej i co za tym idzie rozwój usług szeroko powiązanych z turystyką (gastronomia, handel, baza noclegowa). Atrakcje takie jak Zamek Biskupów Warmińskich, rzeka Łyna (spływy kajakowe) czy też trasy rowerowe (między innymi szlak Lidzbark Warmiński – Orneta prowadzący starą linią kolejową) tworzą ofertę atrakcyjną dla turystów poszukujących alternatywy wobec najbardziej popularnych destynacji turystycznych.

Lidzbark Warmiński uzyskał status obszaru uzdrowiskowego. Wiele inwestycji, które aktualnie
są prowadzone w Lidzbarku Warmińskim, to powstające elementy infrastruktury uzdrowiskowej. Koncepcja zakłada powstanie m.in.: zespołu tężni solankowych, domu zdrojowego z parkingiem, dwóch promenad, budowę urządzeń i systemu ścieżek kinezyterapii (leczenie ruchem). Lidzbark Warmiński będzie świadczył szeroki zakres usług prozdrowotnych, rekreacyjnych i turystycznych, a także zaplecza rozrywkowo-kulturalnego. To przyciągnie zresztą nie tylko przyszłych kuracjuszy, ale i pozwoli mieszkańcom na różne alternatywy spędzania wolnego czasu.

Duża liczba wykwalifikowanych pracowników

Na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński znajdują się trzy zasadnicze szkoły zawodowe, trzy szkoły policealne i dwa technika. Szkoły posiadają bogatą, urozmaiconą ofertę kształcenia zawodowego, co stwarza możliwość kształcenia kadr na potrzeby potencjalnych inwestorów.

Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest dużym atutem w kontekście współpracy tych instytucji z przedsiębiorcami, które ułatwiają przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami

Lidzbark Warmiński jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Miast Cittaslow promując i rozpowszechniając kulturę dobrego życia

Lidzbark Warmiński należy do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, zrzeszającej małe miasta, ceniące spokojny styl życia oraz zrównoważony rozwój. Idee przyświecające Cittaslow mogą stanowić podstawę sprofilowania oferty gminy pod potrzeby specyficznej grupy turystów poszukujących wytchnienia od najbardziej popularnych turystycznie lokalizacji. Sieć może być również gruntem do podejmowania wspólnych działań na rzecz zachęcenia tego typu turystów do odwiedzenia mniej popularnych zakątków Warmii i Mazur, co może przełożyć się na rozwój szeroko rozumianych usług powiązanych z turystyką.

Wysoce oceniana atrakcyjność inwestycyjna podregionu ze względu na działalność usługową i zaawansowaną technologicznie w świetle analiz wskaźnikowych

Atrakcyjność inwestycyjna regionu, w którym położona jest gmina, została w raporcie pn. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016” przygotowanym przez Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową określona jako:

 • Niska dla działalności przemysłowej;
 • Wysoka dla działalności usługowej;
 • Najwyższa dla działalności zaawansowanej technologicznie.

Potencjał Lidzbark Warmińskiego ma mapie atrakcyjności inwestycyjnej regionu można znaleźć w publikacji znajdującej się https://www.paih.gov.pl/publikacje/województwa

Zachęty lokalne

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakoś obsługi przedsiębiorcy w Urzędzie Miejskim Lidzbark Warmiński powołano Punkt Obsługi Inwestora, składający się z kompetentnych i doświadczonych pracowników, zapewniających pomoc przy realizacji inwestycji. Do zadań Opiekuna projektu należy:

 • przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • informowanie o zachętach udzielanych przez Radę Miasta, urzędy pracy oraz SSE, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe itd.;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Dostępne zachęty inwestycyjne:

 • Możliwość skorzystania z ulg i preferencji wynikających z inwestowania w podstrefie Lidzbarskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 • Gmina Miejska Lidzbark Warmiński chcąc być atrakcyjną i przyjazną dla przedsiębiorców wprowadziła również zachęty inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński, tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami. Zgodnie z zapisami Uchwały V/38/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji zwalnia od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub części będące własnością przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

Zachęty regionalne

 • Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Departament Koordynacji Promocji

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,

Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel.: +48 89 512 51 70

fax: +48 89 512 91 79

www.wrota.warmia.mazury.pl

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www: www.wmarr.olsztyn.pl

Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

Zachęty krajowe

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
www: http://www.paih.gov.pl/plhttp://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

 • Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem

https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 • Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

Atrakcje turystyczne

Lidzbark Warmiński dysponuje dużym zasobem dziedzictwa kulturowego świadczącym o bogatej historii tych ziem. Do najważniejszych zachowanych obiektów zaliczyć można m.in. zamek, kościół farny, Wysoką Bramę z fragmentami murów miejskich, oranżerię. Lidzbark Warmiński to miasto o doskonale zachowanym układzie urbanistycznym z XIV i XV wieku. Układ urbanistyczny Lidzbarka Warmińskiego związany jest z murami miejskimi.

Zachęcamy do zapoznania się z folderami zabytków, znajdującymi się na stronie oraz https://lidzbarkw.pl/szlaki-turystyczne/, gdzie znajdują się szlaki turystyczne.