Lokalna Grupa Działania  “Warmiński Zakątek” ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów  w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

OBSZAR TEMATYCZNY (zadanie)
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO (zakres tematyczny)
Opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi” (smart village)
I. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2022 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

III. Forma wsparcia
Refundacja poniesionych wydatków.

IV. Zakres tematyczny operacji
Oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwane dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.

V. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm. Oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”:
1) osoby prawne z wyłączeniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, oraz z wyłączeniem wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą,
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem wnioskodawców
wykonujących działalność gospodarczą,
3) podmioty jak wyżej składające wniosek w imieniu wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej
jednostki organizacyjnej (w tym sekcji, koła) zgodnie ze swoim statutem, nawet gdy:
– warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności wnioskodawca i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
– wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej wnioskodawcy

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek” (w skrócie LSR 2014-2020 wraz z załącznikami).
2. Kryteria wyboru operacji:
pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z lsr, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.

Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

VII. Dokumentacja konkursowa:

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu
2) Formularz umowy o powierzenie grantu
3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu
4) Formularz sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
Karta oceny wstępnej
Karta oceny punktowej zgodności operacji z LSR
Karta weryfikacji kryteriów horyzontalnych
Karta oceny jakościowej
Regulamin Rady LGD “Warmiński Zakątek”
Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
Ogólne zasady wykonywania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY w sprawie wskazania adresu e-mail do korespondencji w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie złożonego w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”
Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Klauzule – ochrona danych osobowych
Arkusz pomocniczy – uzasadnienie innowacyjności operacji

VIII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji
1) Limit środków w ramach konkursu: 100 000,00 złotych
2) Wartość wsparcia: 4 000,00 złotych.
3) Wartość zadania: 4 000,00 złotych (wkład własny nie jest kosztem kwalifikowalnym)
4) Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych.

IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD “Warmiński Zakątek”: www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014-2020/ Konkursy oraz w Biurze LGD “Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD “Warmiński Zakątek” jedynie w formie telefonicznej lub mailowej, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Biura LGD, do 6 września 2022 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa telefonicznego należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 616 00 58 lub mailowo: warminskizakatek@wp.pl.
Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.
Doradztwo mailowe należy kierować na skrzynkę mailową: warminskizakatek@wp.pl. Odpowiedź na zapytanie mailowe jest udzielana najpóźniej 2 dni robocze od wpływu zapytania .

XI. Dodatkowe informacje: o charakterze koncepcji smart village

W związku z ogłoszeniem naboru po raz pierwszy, w celu przybliżenia koncepcji smart village, zwraca się uwagę na następujące rzeczy:
Koncepcja ma za zadanie stymulowanie rozwoju lokalnego przez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych: technologicznych (w tym cyfrowych) oraz społecznych, oraz z wykorzystaniem potencjału endogenicznego (tzn. wynikającego z oddolności). Szczególnie istotne może być jej inspiracja rozwiązaniami nawiązującymi do obszaru rozwoju biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego z uwzględnieniem rozwiązań zielonych i cyfrowych
Proponowanymi instrumentami implementacji koncepcji smart village są m. in.: inwestycje infrastrukturalne w zakresie adaptacji do zmian klimatu i środowiska w tym w szczególności budowa instalacji odnawialnych źródeł energii czy budownictwo pasywnego, wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, zaradzeniu niewystarczającej liczbie, miejsc pracy, bądź niskiej ich jakości i stabilności, czy wykluczenia cyfrowego.
Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem implementacji koncepcji smart village w zakresie ekonomicznym będzie umożliwienie wykorzystanie potencjału sektora rolnego (odpady z produkcji wykorzystywane do produkcji energii cieplnej, wykorzystanie nowej organizacji dostaw produktów żywnościowych na rynek lokalny, inne wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych z produkcji rolnej np. produkcja ekologicznych opakowań) do budowy samowystarczalnych, lepiej zorganizowanych i dobrze zsieciowanych społeczności wiejskich.
Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem implementacji koncepcji smart village w zakresie społecznym będzie większa integracja społeczności mieszkańców małych miejscowości wiejskich, także poprzez współpracę przy realizacji wspólnych projektów w ramach formalnych i nieformalnych form współpracy co będzie się przyczyniać do ograniczenia zjawiska wykluczania i defaworyzowania grup w niekorzystnej sytuacji np.: mniejszości etnicznych, kulturowych, wiekowych, osób z ograniczeniami ruchowymi, osób poszukujących pracy, kobiet oraz młodzieży z rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich.

Dodatkowe dokumenty:
– Ogłoszenie o naborze 7/2022 (TEKST ODCZYTYWANY MASZYNOWO)
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
– Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek” (LSR 2014-2020)
– Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019r. poz.1167).
– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz.1196).
I. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną
w terminie
od 22 sierpnia do 8 września 2022 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą  wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną
poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

III. Forma wsparcia
Refundacja poniesionych wydatków.

IV. Zakres tematyczny operacji
Oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwane dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.

V. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm. Oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”:
1) osoby prawne z wyłączeniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, oraz z wyłączeniem wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą,
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem wnioskodawców
wykonujących działalność gospodarczą ,
3) podmioty jak wyżej składające wniosek w  imieniu wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej
jednostki organizacyjnej (w tym sekcji, koła) zgodnie ze swoim statutem, nawet gdy:
– warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności wnioskodawca i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
– wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej wnioskodawcy

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
  • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020  Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek” (w skrócie LSR 2014-2020 wraz z załącznikami).

2. Kryteria wyboru operacji:

  1. pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
  2. uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z lsr, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.

Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

VII. Dokumentacja konkursowa, formularze, karty oceny dodatkowe dokumenty i regulamin dostępne są są TUTAJ

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu
2) Formularz umowy o powierzenie grantu
3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu
4) Formularz sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania

 

 VIII. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji
1) Limit  środków w ramach konkursu:  100 000,00 złotych
2) Wartość wsparcia: 4 000,00 złotych.
3) Wartość zadania: 4 000,00 złotych (wkład własny nie jest kosztem kwalifikowalnym)
4) Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych.

IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD “Warmiński Zakątek”: www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014-2020/ Konkursy oraz w Biurze LGD “Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD “Warmiński Zakątek” jedynie w formie telefonicznej lub mailowej, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Biura LGD, do 6 września 2022 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa telefonicznego należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 616 00 58 lub mailowo: warminskizakatek@wp.pl.
Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.
Doradztwo mailowe należy kierować na skrzynkę mailową: warminskizakatek@wp.pl. Odpowiedź na zapytanie mailowe jest udzielana najpóźniej 2 dni robocze od wpływu zapytania .

XI. Dodatkowe informacje: o charakterze koncepcji smart village

W związku z ogłoszeniem naboru po raz pierwszy, w celu przybliżenia koncepcji smart village, zwraca się uwagę na następujące rzeczy:

  • Koncepcja ma za zadanie stymulowanie rozwoju lokalnego przez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych: technologicznych (w tym cyfrowych) oraz społecznych, oraz z wykorzystaniem potencjału endogenicznego (tzn. wynikającego z oddolności). Szczególnie istotne może być jej inspiracja rozwiązaniami nawiązującymi do obszaru rozwoju biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego z uwzględnieniem rozwiązań zielonych i cyfrowych
  • Proponowanymi instrumentami implementacji koncepcji smart village są m. in.: inwestycje infrastrukturalne w zakresie adaptacji do zmian klimatu i środowiska w tym w szczególności budowa instalacji odnawialnych źródeł energii czy budownictwo pasywnego, wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, zaradzeniu niewystarczającej liczbie, miejsc pracy, bądź niskiej ich jakości i stabilności, czy wykluczenia cyfrowego.
  • Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem implementacji koncepcji smart village w zakresie ekonomicznym będzie umożliwienie wykorzystanie potencjału sektora rolnego (odpady z produkcji wykorzystywane do produkcji energii cieplnej, wykorzystanie nowej organizacji dostaw produktów żywnościowych na rynek lokalny, inne wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych z produkcji rolnej np. produkcja ekologicznych opakowań) do budowy samowystarczalnych, lepiej zorganizowanych i dobrze zsieciowanych społeczności wiejskich.
  • Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem implementacji koncepcji smart village w zakresie społecznym będzie większa integracja społeczności mieszkańców małych miejscowości wiejskich, także poprzez współpracę przy realizacji wspólnych projektów w ramach formalnych i nieformalnych form współpracy co będzie się przyczyniać do ograniczenia zjawiska wykluczania i defaworyzowania grup w niekorzystnej sytuacji np.: mniejszości etnicznych, kulturowych, wiekowych, osób z ograniczeniami ruchowymi, osób poszukujących pracy, kobiet oraz młodzieży z rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich.