Gmina Miejska Lidzbark Warmiński rozpoczyna nabór chętnych w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs wspierający rodziny popegeerowskie
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie dotyczy uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

– zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

– jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) lub jego obecny opiekun prawny był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub w gminie objętej PPGR.

– nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Oświadczenia należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 22 w terminie do 27 października 2021 r. do godz. 15.00. Do oświadczeń należy również dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).

Wnioski, które wpłyną do CUW w Lidzbarku Warmińskim po terminie, tj. po 27 października 2021 r. nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z CUW w Lidzbarku Warmińskim  – tel. 89 519-57-65 Pani Paulina Pieczul.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego;
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
 3. Oświadczenie o dostępie do internetu rodzic/opiekun prawny;
 4. Oświadczenie o dostępie do internetu ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 6. W razie posiadania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia
  w PPGR, należy je dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

1. oświadczenie rodzica

2. oświadczenie ucznia pełnoletniego ucznia

3. oświadczenie o dostepie do internetu rodzica-opiekuna_prawnego

4. oświadczenie o dostepie do internetu ucznia pełnoletniego

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych