Herb Lidzbarku Warmińskiego

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski

Logotyp z opisem Baza zamiany mieszkań

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński w ramach realizowanych działań prowadzi tzw. Bazę Zamiany Mieszkań.. Baza zamiany mieszkań działa na zasadzie skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny. Baza tworzona jest na podstawie zgłoszeń umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Korzystanie z Bazy zamiany mieszkań jest bezpłatne i zapewnia dostęp do szczegółowych danych (wielkość mieszkania, wyposażenie i stan techniczny lokalu, adres, opłaty czynszowe) ewentualnych kontrahentów zamiany. Ogłoszenie w ramach Bazy zamiany mieszkań umieszczane jest przez okres 1 roku od daty złożenia wniosku.

Zgłoszenie o umieszczenie w Bazie zamiany mieszkań nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę. Czynności związane z zamianą lokalu są wszczynane przez Urząd Miasta dopiero po złożeniu przez zainteresowanych najemców wniosków o zamianę.

Urząd Miasta Lidzbark Warmiński pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w przypadku gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w zasobie gminnym. Z Bazy Zamiany mieszkań mogą skorzystać szczególnie osoby mające zadłużone lokale komunalne lub które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia za opłaty związane z korzystaniem z lokalu i posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego.

W przypadku chęci skorzystania z Bazy zamiany mieszkań należy wypełnić druk oferty dostępny na stronie internetowej lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ( ul. Świętochowskiego 14 pok. 206 – II piętro budynku Urzędu Miasta).
Podstawowym zadaniem Bazy zamiany mieszkań jest:

  • umożliwienie osobie zainteresowanej zamianą znalezienia kontrahenta do zamiany,
  • poprawa skuteczności windykacji należności z tytułu opłat czynszowych i innych opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lidzbark Warmiński

Warunki niezbędne do dokonania zamiany:

  • złożenie wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego wraz z wymagalnymi dokumentami,

brak zaległości czynszowych i innych opłat za używanie lokalu.

Korzyści wynikające z zamiany lokalu:

  • dostosowanie wielkości i standardu lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemcy,
  • dostosowanie wysokości opłat za używanie lokalu do możliwości płatniczych najemcy,
  • uniknięcie postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji,
  • umożliwienie spełnienia kryterium metrażowego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji nr tel. 89 767 85 30 lub 722 102 033 u osoby prowadzącej sprawy mieszkaniowe