Trwa II Nabór Wniosków do Programu Ciepłe Mieszkanie!

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego mają możliwości przystąpienia do drugiego naboru programu “Ciepłe Mieszkanie”. Program ma na celu wspieranie termomodernizacji mieszkań oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Aby wziąć udział w ww. Programie zachęcamy do złożenia wstępnej deklaracji, która jest dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i wspólnot mieszkaniowych.

Wstępna deklaracja dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkaniowych znajduje się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Termin składania deklaracji upływa 15 listopada 2023 r.

Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim lub przesłać je drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail tj. um@lidzbarkw.pl

Deklaracje nie są zobowiązujące, ale w celu przystąpienia Gminy do ww. Programu pozwolą na oszacowanie skali potrzeb społeczności lokalnej.

Więcej informacji o  Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Olsztynie https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie

W ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem o zgłaszanie do Urzędu Miasta chęci uczestnictwa w ww. programie.

Gmina, aby uzyskać dotację na ww. program przeprowadzi rozeznanie na swoim terenie, następnie składa do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie na szacowaną ilość inwestycji, po przyznaniu dotacji może przeprowadzić nabór dla beneficjentów końcowych.

W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Wstępna deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania  w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – do pobrania:

Wypełnione deklaracje należy złożyć do 15 listopada 2023 r. osobiście, listownie
bądź e-mailem: Urząd Miasta, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński;
um@lidzbarkw.pl / r.tausiewicz@lidzbarkw.pl.

Deklaracje złożone po ww. terminie nie będą uwzględniane.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i po rozstrzygnięciu naboru dla gmin, w przypadku uzyskania przez gminę dotacji, zostanie przygotowany nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli (wnioskodawców), o czym będziemy Państwa szczegółowo informować.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka) do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:
Poziom 1 – podstawowy:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 2 – podwyższony:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 3 – najwyższy:

w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”?
Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 1. zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 3. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 4. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 5. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 6. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
grafika dotycząca programu ciepłe mieszkanie

We wszystkich trzech poziomach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg. normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

WAŻNE !

 1. Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 2. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje
  się do dofinansowania.
 4. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
Osoba do kontaktu:
Renata Tausiewicz, tel. 89 767 85 43

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI: na dzień 01.07.2024 r.

liczba złożonych wniosków: 9

liczba podpisanych umów: 6

liczba zakończonych: 5

wypłacona kwota dotacji: 39 154,00  zł