Ruszył nabór wniosków do programu “Ciepłe Mieszkanie”

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów
oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

cel programu ciepłe mieszkanie

W ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin do Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zwraca się do mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem o zgłaszanie do Urzędu Miasta chęci uczestnictwa w ww. programie.

Gmina, aby uzyskać dotację na ww. program przeprowadzi rozeznanie na swoim terenie, następnie składa do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie na szacowaną ilość inwestycji, po przyznaniu dotacji może przeprowadzić nabór dla beneficjentów końcowych.

W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Wstępna deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania  w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – do pobrania:

Wypełnione deklaracje należy złożyć do 15 listopada 2022 r. osobiście, listownie
bądź e-mailem: Urząd Miasta, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński;
um@lidzbarkw.pl / r.tausiewicz@lidzbarkw.pl / k.jurgielewicz@lidzbarkw.pl .

Deklaracje złożone po ww. terminie nie będą uwzględniane.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i po rozstrzygnięciu naboru dla gmin, w przypadku uzyskania przez gminę dotacji, zostanie przygotowany nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli (wnioskodawców), o czym będziemy Państwa szczegółowo informować.

Do kogo skierowany jest program?

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka) do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:
Poziom 1 – podstawowy:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 2 – podwyższony:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 3 – najwyższy:

w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”?
Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 1. zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 3. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 4. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 5. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 6. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
grafika dotycząca programu ciepłe mieszkanie

We wszystkich trzech poziomach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg. normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

WAŻNE !

 1. Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 2. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje
  się do dofinansowania.
 4. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
Osoba do kontaktu:
Renata Tausiewicz, tel. 89 767 85 43.
Katarzyna Jurgielewicz , tel. 89 767 85 43.

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI: na dzień 01.09.2023 r.

 • liczba złożonych wniosków: 3
 • liczba podpisanych umów: 3
 • liczba zakończonych: 0
 • wypłacona kwota dotacji: 0 zł