Inwestuj w Lidzbarku Warmińskim

 

 

Inwestuj w Lidzbarku Warmińskim
Oferta uzdrowisko

 

Klip oferta inwestycyjna

Wersja polska
English version

 

 

 

Zachęty inwestycyjne:

 

 

Punkt Obsługi Inwestora
Paweł Piątek
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek-Piątek 7:00-15:00
tel. 89-767-85-23
kom. 695-102-010
e-mail: inwestycje@lidzbarkw.pl
We speak English

 


 

Dlaczego warto tu inwestować?

 

Atuty miasta Lidzbark Warmiński w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału intelektualnego

 

Dostępność komunikacyjna

 

Przez teren Lidzbarka Warmińskiego przebiega droga krajowa nr 51 relacji Bezledy – Bartoszyce – Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto – Olsztyn – Olsztynek oraz krzyżujące się z nią drogi wojewódzkie nr 513 relacji Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński – Wozławki i nr 511 relacji Lidzbark Warmiński – Górowo Iławskie –Bagrationowsk. Położenie miasta przy drodze nr 51 jest bardzo istotnym uwarunkowaniem ze względów m.in. gospodarczych i komunikacyjnych; umożliwia bezpośrednie połączenia z drogowym przejściem granicznym z Rosją w Bezledach. Ponadto przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 513 (Bisztynek –Pasłęk).

Odległości do:

 • najważniejszych ośrodków miejskich:
  • Gdańsk – 152 km,
  • Elbląg – 94,8 km,
  • Olsztyn – 47,8 km,
  • Warszawa – 279 km,
  • Kaliningrad – 87 km.
 • lotnisk:
  • Szymany – 103 km
  • Gdańsk – 167 km
  • Warszawa – 226 km
 • przejścia granicznego w Bezledach – 40 km

 

Gospodarka

 

Lidzbark Warmiński jest miastem silnie związanym z jego zapleczem rolniczym i surowców naturalnych. Objawia się to dużą ilością firm sektora spożywczego – przemysłu mleczarskiego, rybnego, drobiarskiego oraz działalności związanych z zaopatrywaniem i dystrybucją płodów rolnych.

 

Drugą grupę stanowią przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję metalurgiczną, szklarską oraz budownictwo i meblarstwo. Udział pozostałych dziedzin gospodarki reprezentowany jest przez pojedyncze firmy wspierające lokalny rozwój miasta i jego funkcje egzogeniczne.

 

Położenie zakładów w północno-wschodniej części kraju na obszarze „Zielonych Płuc Polski“ sprzyja produkcji zdrowych i ekologicznych wyrobów. Jedno z haseł reklamowych – „Prosto z Warmii i Mazur“ jest jednoznacznie kojarzone z czystością, zdrowiem i ekologią.

 

Na terenie miasta Lidzbark Warmiński brak jest dominujących gałęzi przemysłu. W miarę równoważnie rozwinięta jest sfera produkcji, usług, handlu oraz przetwórstwa mleczarskiego i mięsnego.

 

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 

 • przetwórstwo rolnicze,
 • turystyka,
 • produkcja.

 

Teren Lidzbarskiej Strefy Przemysłowej znajduje się w bardzo dobrym położeniu pod względem komunikacyjnym – przy drodze 511.

 

Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Lidzbarka Warmińskiego:

 

 • Zakład Mleczarski „Polmlek” – mleczarstwo,
 • Hotel Krasicki, Termy Warmińskie, Hotel Górecki – hotelarstwo,
 • „Społem” PSS – handel, usługi,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej – służba zdrowia,
 • PHU „Szkło” Sp. zo.o – szklarska,
 • Fabryka Opakowań Foliowych „Rossoplast” – chemiczna,
 • Spółdzielnia Warmińska – krawiectwo,
 • Firmy „Budokop”, „Domex” i „Pyzak” – budowlana,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Mieczkowski – meblarska,
 • „WENGLORZ” produkcja linii technologicznych i urządzeń dla wytwórni pasz.

 

Dane statystyczne

 

Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi Lidzbarka Warmińskiego (2020)

 

Otoczenie biznesu

 

Warmińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, ul. Wyszyńskiego 37 (pokój 312)
11-100 Lidzbark Warmiński; www.przedsiebiorcy-warmia.cba.pl

 

Instytucje wspierające inwestora

 

 

Potencjał gospodarczy

 

W badaniu atrakcyjności regionów 2016 roku przeprowadzonym przez PAIiH i SGGH w Warszawie miasto Lidzbark Warmiński zostało oznaczone złotą gwiazdą, co jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danej gminie, tj. gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych

 

Tereny z przeznaczeniem pod inwestycje na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

Lidzbark Warmiński oferuje tereny w strefie ekonomicznej przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłową oraz bazy magazynowo-składowe. Działka jest uzbrojona w kanalizację sanitarną, kanalizację burzową, sieć wodociągową, energetyczną oraz sieć gazu ziemnego. Teren sąsiaduje bezpośrednio z zakładami transportowymi, przemysłowymi i produkcyjnymi.

 

Warmińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Lidzbarku Warmińskim

 

Stowarzyszenie zrzesza kilkudziesięciu przedsiębiorców z powiatu lidzbarskiego, którzy między innymi wspierają rozwój lokalnego rynku. Spotykają się co miesiąc i zapraszają na swoje spotkania specjalistów różnych dziedzin oraz samorządowców. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie realizuje zadania w szczególności poprzez: przyczynienie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych jej członków, popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego, oraz wspieranie kształcenia kadr poprzez działalność stypendialną i fundacyjną, udzielanie podmiotom gospodarczym pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów dotyczących prowadzonej przez
nie działalności gospodarczej.

 

Atrakcyjne położenie komunikacyjne i korzystne położenie przygraniczne

 

Lidzbark Warmiński usytuowany jest przy drodze krajowej nr 51, która umożliwia bezpośrednie połączenia z drogowym przejściem granicznym w Bezledach oraz ze stolicą regionu – Olsztynem. Dzięki temu gmina może stanowić dogodną lokalizację dla firm zainteresowanych wymianą handlową w kierunkach wschodnich, jak również dla firm dystrybuujących swoje produkty w innych kierunkach.

 

Potencjał do rozwoju funkcji turystycznej, zwłaszcza uzdrowiskowej

 

Ze względu na unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe gmina ma szansę na rozwój funkcji turystycznej i co za tym idzie rozwój usług szeroko powiązanych z turystyką (gastronomia, handel, baza noclegowa). Atrakcje takie jak Zamek Biskupów Warmińskich, rzeka Łyna (spływy kajakowe) czy też trasy rowerowe (między innymi szlak Lidzbark Warmiński – Orneta prowadzący starą linią kolejową) tworzą ofertę atrakcyjną dla turystów poszukujących alternatywy wobec najbardziej popularnych destynacji turystycznych. Lidzbark Warmiński uzyskał status obszaru uzdrowiskowego. Wiele inwestycji, które aktualnie są prowadzone w Lidzbarku Warmińskim, to powstające elementy infrastruktury uzdrowiskowej. Koncepcja zakłada powstanie m.in.: zespołu tężni solankowych, domu zdrojowego z parkingiem, dwóch promenad, budowę urządzeń i systemu ścieżek kinezyterapii (leczenie ruchem). Lidzbark Warmiński będzie świadczył szeroki zakres usług prozdrowotnych, rekreacyjnych i turystycznych, a także zaplecza rozrywkowo-kulturalnego. To przyciągnie zresztą nie tylko przyszłych kuracjuszy, ale i pozwoli mieszkańcom na różne alternatywy spędzania wolnego czasu.

 

Duża liczba wykwalifikowanych pracowników

 

Na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński znajdują się trzy zasadnicze szkoły zawodowe, trzy szkoły policealne i dwa technika. Szkoły posiadają bogatą, urozmaiconą ofertę kształcenia zawodowego, co stwarza możliwość kształcenia kadr na potrzeby potencjalnych inwestorów.

 

Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 

Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest dużym atutem w kontekście współpracy tych instytucji z przedsiębiorcami, które ułatwiają przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami

 

Lidzbark Warmiński jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Miast Cittaslow promując i rozpowszechniając kulturę dobrego życia

 

Lidzbark Warmiński należy do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, zrzeszającej małe miasta, ceniące spokojny styl życia oraz zrównoważony rozwój. Idee przyświecające Cittaslow mogą stanowić podstawę sprofilowania oferty gminy pod potrzeby specyficznej grupy turystów poszukujących wytchnienia od najbardziej popularnych turystycznie lokalizacji. Sieć może być również gruntem do podejmowania wspólnych działań na rzecz zachęcenia tego typu turystów do odwiedzenia mniej popularnych zakątków Warmii i Mazur, co może przełożyć się na rozwój szeroko rozumianych usług powiązanych z turystyką.

 

Wysoce oceniana atrakcyjność inwestycyjna podregionu ze względu na działalność usługową i zaawansowaną technologicznie w świetle analiz wskaźnikowych

 

Atrakcyjność inwestycyjna regionu, w którym położona jest gmina, została w raporcie pn. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016” przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową określona jako:

 

 • Niska dla działalności przemysłowej;
 • Wysoka dla działalności usługowej;
 • Najwyższa dla działalności zaawansowanej technologicznie.

 

Zachęty lokalne

 

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakoś obsługi przedsiębiorcy w Urzędzie Miejskim Lidzbark Warmiński powołano Punkt Obsługi Inwestora, składający się z kompetentnych i doświadczonych pracowników, zapewniających pomoc przy realizacji inwestycji. Do zadań Opiekuna projektu należy:

 

 • przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • informowanie o zachętach udzielanych przez Radę Miasta, urzędy pracy oraz SSE, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe itd.;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

 

Dostępne zachęty inwestycyjne:

 

 • Możliwość skorzystania z ulg i preferencji wynikających z inwestowania w podstrefie Lidzbarskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 • Gmina Miejska Lidzbark Warmiński chcąc być atrakcyjną i przyjazną dla przedsiębiorców wprowadziła również zachęty inwestycyjne polegające na udzieleniu pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Lidzbark Warmiński, tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami. Zgodnie z zapisami Uchwały V/38/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji zwalnia od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub części będące własnością przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

 

Zachęty regionalne

 

 • Centrum Obsługi Inwestora

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

Departament Koordynacji Promocji

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,

 

Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

 

tel.: +48 89 512 51 70

 

fax: +48 89 512 91 79

 

www.wrota.warmia.mazury.pl

 

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl

 

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat

 

Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

 • Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:

 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zachęty krajowe

 

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
www: http://www.paih.gov.pl/pl,  http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

 

 • Regulacje prawne

 

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 

 • Granty rządowe

 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

 

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne