plakat Czyste powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie jest możliwość przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

• mikroinstalację fotowoltaiczną,

• ocieplenie przegród budowlanych,

• stolarkę drzwiową i okienną,

• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Do złożenia wniosku w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” niezbędne są:

• aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),

• PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,

• numer księgi wieczystej,

• numer działki,

• przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

• powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,

• wartość dochodu/rodzaj PIT (w przypadku podstawowego poziomu),

• zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania),

• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,

• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

• programem,

• wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,

• regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

UWAGA!!!

Zyskaj podwójnie dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta i ciesz się korzyściami z eksploatacji nowego, ekologicznego źródła ciepła.

Nowy piec to oszczędność czasu i pieniędzy.

Gmina Miejska wspiera właścicieli budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych.

W ramach programu pozyskaj:

– 3 tys. dla osób fizycznych

– 6 tys. dla wspólnot mieszkaniowych.

Nabór wniosków funkcjonuje w trybie ciągłym.

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI: na dzień 30.06.2023 r.

• liczba złożonych wniosków: 119

• liczba podpisanych umów: 102

• liczba zakończonych: 71

• wypłacona kwota dotacji: 995 995,50 zł

Aktualne informacje dot. Wdrażania PPCP.

https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

ul. Świętochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warmiński

e-mail: k.jurgielewicz@lidzbarkw.pl

telefon: 89 767 85 43, 663 748 581

poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek-piątek: 7:00 – 15:00

Spot reklamujący Program Priorytetowy Czyste Powietrze znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem https://lidzbarkw.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl