Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie jest możliwość przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

• mikroinstalację fotowoltaiczną,

• ocieplenie przegród budowlanych,

• stolarkę drzwiową i okienną,

• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Do złożenia wniosku w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” niezbędne są:

• aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),

• PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,

• numer księgi wieczystej,

• numer działki,

• przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

• powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,

• wartość dochodu/rodzaj PIT (w przypadku podstawowego poziomu),

• zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania),

• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,

• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

• programem,

• wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,

• regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

UWAGA!!!

Zyskaj podwójnie dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta i ciesz się korzyściami z eksploatacji nowego, ekologicznego źródła ciepła.

Nowy piec to oszczędność czasu i pieniędzy.

Gmina Miejska wspiera właścicieli budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych.

W ramach programu pozyskaj:

– 3 tys. dla osób fizycznych

– 6 tys. dla wspólnot mieszkaniowych.

Nabór wniosków funkcjonuje w trybie ciągłym.

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKI: na dzień 29.03.2024 r.

 • liczba złożonych wniosków: 132
 • liczba podpisanych umów: 114
 • liczba zakończonych: 79
 • wypłacona kwota dotacji: 1 085 723,04 zł

Aktualne informacje dot. Wdrażania PPCP.

https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

ul. Świętochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warmiński

e-mail: r.tausiewicz@lidzbarkw.pl

telefon: 89 767 85 43, 663 748 581

poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek-piątek: 7:00 – 15:00

Spot reklamujący Program Priorytetowy Czyste Powietrze znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem https://lidzbarkw.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Ścieżka bankowa „Czyste Powietrze”

Jeśli nie masz wkładu własnego, to skorzystaj z oferty kredytu bankowego. W jednym okienku bankowym dostaniesz kredyt i dotację na częściową spłatę kredytu kapitały bankowego.

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku:

 • W placówce banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić wniosek.
 • Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank przekaże zaakceptowany przez Ciebie wniosek o dotację do wfośigw, zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego.
 • Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji z wfośigw o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci Ci dotację
  po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Uwaga! Banki biorą udział tylko w składaniu wniosku o dofinansowanie, beneficjent sam rozlicza dotację z wfośigw (składa wniosek o płatność, dokumenty zakupowe i inne wymagane).

Zasady ścieżki bankowej:

Składając w banku wniosek z programu „Czyste Powietrze” wnioskodawca powinien wiedzieć że:

 • czas na realizację przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
  w banku, rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
  o dofinansowanie w banku,
 • rozliczenie przedsięwzięcia i wypłata dotacji jest możliwe po zakończeniu całości przedsięwzięcia i złożeniu wniosku o płatność do właściwego wfośigw,
 • nie ma możliwości korekty czy uzupełniania wniosku o dofinansowanie złożonego w banku,
  w przypadku odrzucenia jest możliwość złożenia kolejnego wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

 • pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, w wysokości co najmniej 95% kwoty kredytu,
 • pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu
  i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Gwarancja Czyste Powietrze

 

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami
z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki na gwarancje udzielane dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” zapewnia NFOŚiGW. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,

maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,

gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,

brak prowizji za udzielenie gwarancji