Logotypy_kolor Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3882/2/2021  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, cyfryzacja urzędu jst, zakup sprzętu IT,  licencji oprogramowania, zakup usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych. Projekt przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wywołanych przez wystąpienie pandemii COVID-19 w latach 2020/21.

Termin realizacji projektu: 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 464 670,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

LINKI

Program Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl