I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe techniczne, prawo lub ekonomia
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4.  nieposzlakowana opinia,
 5.  co najmniej 3-letni staż pracy w tym rok na stanowisku kierowniczym,
 6.  jest obywatelem polskim,
 7.  prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność,
 2.  znajomość obsługi komputera, obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Exel), oraz poczty elektronicznej i internetu,
 3.  znajomość dokumentacji technicznej i kosztorysowej robót budowlanych,
 4. umiejętność czytania rysunków technicznych,
 5.  znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 6.  znajomość ustawy o finansach publicznych,
 7.  znajomość ustawy Prawo Budowlane,
 8.  znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 9.  znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 10.  uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi – mile widziane,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością referatu zgodnie z obowiązującymi przypisami i zadaniami.
 2. Nadzór nad przygotowaniem danych do  dokumentów potrzebnych  do złożenia wniosku na dofinansowanie wybranych inwestycji ujętych w budżecie.
 3. Nadzór nad robotami budowlanymi w zasobie inwestycji prowadzonych przez gminę.
 4. Nadzorowanie formalne i finansowe zleconych do prowadzenia inwestycji.
 5. Nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność wraz z aktualizacją harmonogramów.
 6. Uczestnictwo w Radach Budowy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, umiejetności i kwalifikacje,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-11 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski  11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14 z dopiskiem: Dotyczy:  Kierownik Referatu Inwestycji” w terminie do dnia 11.10.2021r. do godz. 15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-767-85-16.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbaku Warmińskim oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie ul. Świętochowskiego 14, I piętro.
Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko kierownik Referatu w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14, tel 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl                         (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, tel.897678539
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 6. do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 9. Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pana/Pani na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są TUTAJ