Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza nabór uczestników do projektu „Klub Wsparcia Rodziny”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami mogą być osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarze rewitalizowanym w Lidzbarku Warmińskim. Wsparciem zostaną również objęte osoby z otoczenia uczestników.

Przewidziane działania w projekcie to:

 

  1. Poradnictwo specjalistyczne – poradnictwo psychologiczne
  2. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin
  3. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodzin i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia
  4. Wsparcie rodziny w rozwiązaniu problemów wychowawczych
  5. Usługi mające na celu kształtowanie właściwych postaw członków rodzin

 

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do Budynku Ośrodka Aktywizacji Zawodowej

  1. Konstytucji 3-go Maja 14a-16a w Lidzbarku Warmińskim.

Zapisy ruszają już od   01.07.2021r.