Szanowni Państwo,

w związku z ponowną zmianą nowych wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty:

  • dokumentacji potwierdzającej miejsce zamieszkania osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie. Dokumentami tymi są np. legitymacja ubezpieczeniowa z potwierdzeniem miejsca zamieszkania, „stary” dowód osobisty z odpowiednią adnotacją i inne, na których widnieje miejsce zamieszkania, a w przypadku ich braku zaświadczenie z urzędu gminy zawierające poświadczenie zameldowania pracownika w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

Dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku do godziny 1500.

Informujemy, że oświadczenia, których nie da się poprawnie zweryfikować, zostaną odrzucone. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, gdyż brak któregokolwiek z nich spowoduje negatywną weryfikację oświadczenia.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia.