Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy

 

Celem konkursu jest wzmacnianie tożsamości i indywidualności kulturowej Warmii i Mazur poprzez popularyzację wśród uczniów-mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego wiedzy na temat osób i miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości oraz trudnym kształtowaniu granicy młodego państwa polskiego na Warmii, Mazurach w następstwie wydarzeń I wojny światowej, której działania toczyły się na ziemiach Warmii i Mazur a miejsca pamięci jej wydarzeń zachowały się do czasów współczesnych.

 

Zachęcamy uczestników konkursu do wycieczek edukacyjnych, zainteresowania się najbliższą okolicą i odkrywania szlaków pamięci, czyli odszukaniu śladów z przeszłości – miejsc, znaków pamięci walk lub ważnych wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, pozostawionych przez bohaterów minionych wydarzeń.

 

Miejsce pamięci narodowej to:

 • teren, na którym rozgrywały się znaczące w historii państwa i narodu polskiego wyda­rzenia;
 • teren, na którym znajdują się obiekty i znaki pamięci narodowej.

 

Obiekt pamięci narodowej to:

 • budowla związana ze znaczącymi wydarzeniami (faktami) i postaciami w historii pań­stwa i narodu pol­skiego;
 • cmentarze oraz groby ofiar wojen i systemów totalitarnych, a także groby wybitnych Polaków.

Znak pamięci narodowej to:

 • pomnik, krzyż pamiątkowy, tablica pamiątkowa oraz głazy, kopce i kurhany wystawione dla upamiętnienia znaczącego wydarzenia lub postaci w historii państwa i narodu polskiego (ustawione w miejscach lub usytuowane na obiektach pamięci narodowej).

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego istnieje wiele zarejestrowanych, ale też mniej lub w ogóle nieznanych miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej. Są to czasem niszczejące pomniki, cmentarze, tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Niestety odchodzą ludzie, którzy te miejsca czy obiekty znali i o nie dbali. W związku z tym, to od młodych jednostek i grup zależy dziś, czy nasze wspólne dziedzictwo przetrwa, czy odejdzie razem z najstarszymi mieszkańcami tych ziem.

Głównym założeniem konkursu skierowanego do młodych mieszkańców Warmii i Mazur będzie przygotowanie własnych projektów uczniów/zespołów uczniów wokół  tematu bohaterów i wydarzeń związanych z walką o polskość regionu. W ramach konkursu szkoły będą mogły także zaprezentować efekty swojej dotychczasowej działalności dotyczącej pielęgnowania miejsc pamięci narodowej przez społeczność szkolną i lokalną.

 

Praca przy odkrywaniu miejsc pamięci narodowej to nie tylko przygoda odkrywania sekretów przeszłości, ale także szansa na zdobycie Certyfikatu „Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej”. Aby go zdobyć, zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

 

Regulamin wojewódzkiego konkursu

Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy

 

Organizatorzy konkursu:

 

Cele konkursu:

 • pogłębienie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży i przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia dziedzictwa materialnego dla historii i tradycji regionu;
 • poznawanie geografii i historii najbliższej okolicy, osobiste odwiedzenie miejsc pamięci narodowej w trakcie trwania konkursu;
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł;
 • wyrobienie umiejętności planowania i organizowania pracy, zbierania oraz selekcji materiału badawczego, pracy grupowej;
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do przygotowania przewodnika edukacyjnego na temat miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy.

 

Uczestnicy:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych (klasy V–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. W konkursie może wziąć udział tylko jeden zespół uczniowski ze szkoły, którego opiekunem jest nauczyciel tej placówki.
 3. Zespół uczniów może liczyć maksymalnie 5 osób.

 

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 20 września 2021 r. przesłać skany załączników 1 i 2 na adresy mailowe: jozwiak@wmodn.olsztyn.pl, szarzynska@wmodn.olsztyn.pl
 2. Zadanie zespołu uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, polega na wykonaniu przewodnika edukacyjnego po miejscach pamięci narodowej w swojej okolicy.
 3. Do stworzenia przewodnika edukacyjnego można użyć dowolnych narzędzi TIK,
  : StoryJumper, Genially, Canva, Blog, program do tworzenia filmów ze zdjęć
  (np. Edytor Wideo, Live Movie Maker) i innych.
 4. Przewodnik powinien zawierać następujące informacje:
 • nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu oraz skład zespołu (imię i nazwisko ucznia);
 • tytuł adekwatny do zawartości;
 • lokalizację obiektów (np. można wykonać mapę miejsca, opisać położenie, podać współrzędne GPS);
 • krótki, atrakcyjny opis historyczny miejsca lub wydarzenia związanego z tym miejscem (max. 250–350 wyrazów);
 • dokumentację fotograficzną prezentowanych miejsc;
 • bibliografię.
 1. Link lub plik mp4 do przewodnika należy przesłać na adresy: jozwiak@wmodn.olsztyn.pl, szarzynska@wmodn.olsztyn.pl w terminie
  do 30 października 2021 r. Zostaną one zamieszczone na platformie edukacyjnej
  W-MODN w Olsztynie w sieci – Dziedzictwo przyrodnicze i historyczne mojego regionu.
 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w listopadzie 2021 r. na stronie internetowej Organizatorów.
 1. Podsumowanie konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 r.

 

Nagrody:

Każda placówka uczestnicząca w konkursie otrzyma Certyfikat „Przyjaciel dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Miejsca pamięci narodowej”. Przewidziane są również nagrody książkowe dla szkolnych zespołów
za najciekawsze rozwiązania dotyczące przygotowania przewodnika edukacyjnego.

 

Ocena prac:

 1. Prace kursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
 2. Jury oceni przewodniki w dwóch kategoriach:
 3. szkoła podstawowa;
 4. szkoła ponadpodstawowa.
 5. Przy ocenie przewodników jury będzie się kierowało następującymi kryteriami:
 6. a) walory edukacyjne przewodnika po miejscach pamięci narodowej;
 7. b) kreatywność i oryginalność w zakresie utworzenia przewodnika po miejscach pamięci narodowej;
 8. c) zastosowanie programów i aplikacji internetowych do wykonania przewodnika;
 9. d) dbałość o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną w tekstach zamieszczonych w przewodniku;
 10. e) autentyczność zaprezentowanych w pracy zdjęć i innych materiałów wykorzystanych w przewodniku.

 

Konkurs współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod numerami telefonów i poczty elektronicznej:


Karta zgłoszeniowa

Informacja RODO